Plugins

Plugins là một thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý nội dung WordPress (WordPress Content Management System - CMS), giúp mở rộng tính năng và tùy chỉnh trang web của bạn một cách linh hoạt. Trong danh mục "plugins", bạn sẽ tìm thấy một loạt các bài viết hướng dẫn về cách sử dụng và cấu hình các plugin trên WordPress.